Biznes Wiadomości

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility CSR)

Sporo mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak co to jest?

Społeczna odpowiedzialność biznesu polega przede wszystkim na strategicznym, koherentnym działaniu przedsiębiorstwa dążącego do rynkowego sukcesu, jednocześnie czynnie wpływając na poprawę sytuacji interesariuszy, poprzez podejmowanie różnych inicjatyw prospołecznych, proekologocznych, przestrzeganiu zasad etyki biznesu.

Przedsiębiorstwa, które realizują idee społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli prowadzą działania  uwzględniające wymiar ekologiczny i społeczny, mogą oczekiwać większego zainteresowania zarówno ze strony klientów, ale również inwestorów, którzy chętniej nawiązują współpracę z firmą, która buduje swój wizerunek w sposób odpowiedzialny, uwzględniając relację z otoczeniem. Dodatkowo jest to niezwykle ciekawy element marketingowy, coraz częściej wykorzystywany przez globalne korporacje.

Przedsiębiorstwa opierające swoje działania o autentyczną koncepcję CSR, którą konsekwentnie realizują, budzą zaufanie i tym samym budują lojalność klientów i kontrahentów.

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju przez korporacje i przedsiębiorstwa w wielu regionach staje się warunkiem realnego funkcjonowania firmy. Mając świadomość zmian zachodzących na naszej planecie, posiadając coraz większą wiedzę dotyczącą procesów gospodarczych i ich wpływu na przemiany społeczne, obywatele wręcz oczekują od korporacji takiego zaangażowania w otoczenie, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Firmy wdrażające ideę społecznej odpowiedzialności, wyrażając zainteresowanie jakością życia obywateli i dokonując inwestycji społecznych, zyskują przychylność oraz zdobywają przewagę konkurencyjną, zwiększając szansę na budowanie pozycji na światowych rynkach. Badania wskazują wyraźnie, że klienci chętniej sięgają po produkty firmy, która część zysków przeznacza na jakiś społeczny cel.

Przedsiębiorstwa stosujące się do praktyk CSR kształtują kulturę organizacji opartą na zaufaniu i przejrzystości, poprzez podnoszenie standardów postępowania, kreowania lepszych stosunków z pracownikami, dostawcami czy klientami. Wprowadzając moralne i etyczne normy postępowania, firmy utrwalają wśród pracowników odpowiednie wartości i  kształtują zdrowe i budzące zaufanie środowisko pracy, w którym wartościowy pracownik będzie chciał zostać.

Co firma powinna zrobić, aby realizować politykę społecznej odpowiedzialności?

Przedsiębiorstwa, które realizują CSR ponieść muszą pewne koszty oraz spełnić określone warunki. Muszą dokonać niezbędnych przekształceń i zmian w całym przedsiębiorstwie, między innymi na poziomie marketingowym, cenowym, organizacyjnym.

Wiąże się to z poniesieniem kosztów, które są niezbędne do realizacji takiej strategii. Należy zainwestować w zasoby ludzkie, niezbędne do realizacji owej polityki. Należy mieć świadomość, że firmy realizujące cele społeczne czy ekologiczne, nie będą z marszu przyciągały klientów wyłącznie z tego względu. Klienci mimo wszystko wciąż kierować się będą jakością jak i ceną produktów. Przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne powinny w swojej polityce cenowej uwzględniać koszta związane z CSR.

Red. A. Jaźwińska.

You may also like