Biznes Wiadomości

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Prowadząc firmę możesz obniżyć swoje podatki dzięki ulgom podatkowym? To, czy możesz skorzystać z ulg, zależy od formy opodatkowania twojej działalności, podaje biznes.gov.pl.

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz obniżyć swoje podatki dzięki ulgom podatkowym. To, czy możesz z nich skorzystać, zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać.

Wybraliśmy cześć z nich, które wydają się być najbardziej ciekawe. Resztę opisów dostępnych jest na Biznes.gov.pl

Ulga na dziecko

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy opodatkowani w ramach skali podatkowej (PIT-36).

Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L) oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) nie odliczą od dochodów/przychodów z działalności gospodarczej ulgi na dziecko. Podatnicy opodatkowani we wskazanych formach, aby skorzystać z ulgi na dziecko, muszą osiągnąć inne dochody opodatkowane w ramach skali podatkowej. Wtedy składają PIT-37.

Prawo do ulgi na dziecko przysługuje także, jeżeli przedsiębiorca uzyskuje dochody z innych źródeł opodatkowanych według skali.

W uldze na dziecko przysługującą kwotę odliczenia rozliczasz od podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na ubezpieczanie zdrowotne.

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga dotyczy także pełnoletnich dzieci:

 • które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wiek
 • które nie ukończyły 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż państwie Rzeczpospolita Polska, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów do kwoty 3089 zł.

Ulga na dziecko nie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko:

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
 • wstąpiło w związek małżeński.

Wysokość ulgi jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci oraz – w przypadku jednego dziecka – tego, czy przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim.

W przypadku, gdy:

 • masz jedno dziecko, kwota odliczenia za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł, jeżeli:
  • pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i wspólne dochody małżonków, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł
  • nie pozostajesz w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, i twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł
 • masz dwoje dzieci, kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko
 • masz troje i więcej dzieci, kwota odliczenia wynosi:
  • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko
  • 166,67 zł na trzecie dziecko
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ważne! Zastosowanie odliczenia na warunkach dla osób posiadających dwoje i więcej dzieci przysługuje podatnikowi, który przez co najmniej jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka.

Ulga na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Kwotę ulgi na dziecko mogą oni odliczyć od podatku po równo lub w dowolnie przyjętej proporcji.

Rozliczenia ulgi na dziecko dokonujesz w zeznaniu rocznym, wypełniając załącznik PIT/O, w którym musisz wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL. Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, podajesz imię, nazwisko i datę urodzenia.

Ulga Internetowa

Z ulgi na internet, czyli odliczenia wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet, mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ulga internetowa przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli dotychczas przedsiębiorca z niej nie korzystał. Ulga umożliwia odliczenie wydatków do kwoty nieprzekraczającej 760 zł w danym roku.

Wydatki na internet można udokumentować na podstawie każdego dokumentu stwierdzającego poniesienie tych wydatków, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę do zapłaty. Może to być faktura od operatora usług internetowych, w tym e-faktura.

Ulgę rozliczysz w zeznaniu rocznym, wypełniając załącznik PIT/O.

Ulga związana z przekazem darowizn

Z ulgi związanej z przekazaniem darowizny mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ważne! Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym są uprawnieni wyłącznie do skorzystania z ulgi w związku z przekazaniem darowizny na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym.

Przedsiębiorca, który uzyskuje dochody zaliczane do źródła działalność gospodarcza, otrzyma ulgę podatkową w postaci odliczenia dokonanej darowizny w przypadku przekazania darowizny na:

 • cele kultu religijnego
 • cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
 • cele ze strefy zadań pożytku publicznego przekazanych organizacjom, które działają na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele
 • cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe.

Wysokość ulgi z tytułu udzielenia darowizn jest limitowana wysokością dochodów osiągniętych przez podatnika. Ulgi w zakresie darowizn przysługują maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego przez podatnika udzielającego darowizny.

Ważne! Odliczeniu w ramach wskazanej ulgi nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 

 • osób fizycznych
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Przedmiotem darowizny oprócz środków pieniężnych mogą być również towary nabyte przez przedsiębiorcę. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Pamiętaj! Jeżeli przedmiotem darowizny są produkty spożywcze przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na rzecz działalności charytatywnej i zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przekazaną darowizną (czyli koszty zakupu produktów spożywczych), nie możesz skorzystać z ulgi związanej z tą darowizną. W przypadku innych darowizn możesz dokonać odliczenia w ramach ulgi – nie musisz zaliczać wydatków na przedmiot darowizny do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prawo do odliczenia darowizny przysługuje, jeżeli łącznie są spełnione warunki:

 • podatnik udokumentuje oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną do organizacji, które działają na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (realizującą cele ze sfery publicznej)
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Ważne! Odliczenie darowizn na cel kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat. Jeżeli zatem przekażesz środki trwałe lub materiały dydaktyczne, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat, nie skorzystasz ze wskazanej ulgi.

Wysokość wydatków poniesionych w związku z udzielonymi darowiznami należy udokumentować w postaci:

 • dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej\
 • dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę i wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu
 • zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Dokonane darowizny rozliczysz w trakcie roku podatkowego. Nie musisz zatem czekać do momentu złożenia zeznania.

W przypadku, gdy:

 • jesteś przedsiębiorca opodatkowanym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, odliczenia darowizn dokonujesz z chwilą obliczania zaliczek na podatek
 • jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenia dokonanej darowizny dokonujesz podczas obliczania miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj! W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

szczegóły na Biznes.gov.pl

You may also like