Biznes Gospodarka Wiadomości

Ważne. Dopłaty do żłobków

Jak podaje serwis GOV.pl

1 kwietnia br. rusza dodatkowe wsparcie dla rodziców, których dziecko korzysta z opieki klubu dziecięcego, żłobka lub dziennego opiekuna. Dofinansowanie umożliwia obniżenie opłat za pobyt dziecka w tych placówkach i kierowane jest do ośrodków, które wpisane są do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a dzienni opiekunowie do wykazu dziennych opiekunów.

Jakich instytucji opieki dotyczy dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są dzieci uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub objęte opieką dziennego opiekuna. Nawet jeśli dziecko ma mniej niż 3 lata, ale uczęszcza do przedszkola, to dofinansowanie nie zostanie przyznane. Żeby placówka opieki spełniała kryteria kwalifikujące ją jako instytucję opieki w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, musi być wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, a dzienny opiekun do wykazu dziennych opiekunów.

Czy rodzice otrzymają dofinansowanie z wyrównaniem?

Dofinansowanie opłaty rodzica za pobyt dziecka w instytucji opieki będzie mogło być przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wyrównaniem za miesiące styczeń-marzec 2022 r. By było to możliwe rodzic musi złożyć wniosek do ZUS w okresie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., a podmiot prowadzący instytucję opieki – uzupełnić comiesięczną informację o dzieciach za miesiące styczeń-luty. Jeśli wniosek zostanie złożony we wskazanym okresie, ZUS przyznając dofinansowanie, przyzna je od stycznia 2022 r. (jeśli dziecko było w tym czasie objęte opieką instytucjonalną i rodzic nie pobierał za ten okres RKO).

Jakie dane dziecka i rodzica trzeba wykazać w Informacji o dzieciach uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna?

Dane, które są wymagane przy uzupełnianiu informacji o dzieciach i ich rodzicach to:

  • imię i nazwisko (rodziców i dziecka),
  • numer PESEL lub gdy nie nadano numeru PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (rodziców i dziecka),
  • data urodzenia (rodziców i dziecka),
  • numer telefonu i adres poczty e-mail obydwojga rodziców,
  • data rozpoczęcia uczęszczania – data faktycznego objęcia dziecka opieką (data rozpoczęcia świadczenia usługi opiekuńczej),
  • data zakończenia uczęszczania – data faktycznego zakończenia przez dziecko uczęszczania do instytucji opieki,
  • wysokość opłaty za pobyt.

Więcej informacji o dofinansowaniu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-pobytu-w-zlobku.

You may also like