Biznes Polityka Wiadomości

Wzrost eksportu, stopy bezrobocia, wzrost wynagrodzeń – Rządowe założenia budżetowe na 2021r.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, polityka rządu będzie nakierowana na odbudowę potencjału gospodarczego Polski. W założeniach przyjęto m.in. wzrost PKB w 2021 r. o 4,0 proc., stopę bezrobocia na poziomie 7,5 proc. a inflację na poziomie 1,8 proc.

Prognozy dochodów budżetu państwa. Co wpłynie na poziom dochodów Państwa?

Poziom dochodów budżetowych będzie jednak w dużej mierze uzależniony od skali recesji w 2020 r. oraz tempa odbicia gospodarki w 2021 r.  Obecnie perspektywy naszej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Po obecnym okresie recesji, spowodowanej epidemią, poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r., będzie uwarunkowany przewidywanym ożywieniem gospodarczym. Dochody podatkowe będą nadal wspierane działaniami wprowadzonymi w poprzednich latach, ale również planowana jest zmiana dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Istotą owego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku w momencie dystrybucji  zysków z przedsiębiorstwa (spółki kapitałowe do 50 mln zł). 

 

Na nowych zasadach będą mogły się rozliczać spółki, w których udziałowcami są osoby fizyczne.

Głównym czynnikiem, który warunkuje wysokość wydatków budżetu państwa jest stabilizująca reguła podatkowa (SRW). W związku z epidemią COVID-19 wprowadzono nowe przepisy, rozszerzające katalog zdarzeń, które wyłączają stosowanie SRW o stan epidemii oraz wprowadzono automatyczny mechanizm powrotu po zakończeniu epidemii. To umożliwia wsparcie gospodarki dodatkowymi środkami oraz przeciwdziałanie skutkom gospodarczym epidemii. W ustawie o finansach publicznych przyjęto rozwiązania, które są spójne z zaleceniami instytucji europejskich.

Zatrudnienie i wynagrodzenia

Na obecny rok przewidywany jest spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 %, a w kolejnym roku o 0,7 %. Choć tempo wzrostu wynagrodzeń zmniejszy się w stosunku do trendów z ostatnich lat, to wciąż jednak przewiduje się jego utrzymanie. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wzrosnąć do 2800 zł. Założenia rządu przyjęte na 2021r. zakładają wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 3,4 %.

Inflacja, Import, Eksport

Z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń, zakłada się spadek inflacji bazowej.

Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r.

Zakłada się, że zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz mniejszy eksport w 2020 r. przełoży się na spadek importu o 10,2 proc. w 2020 r. Odbudowa popytu w przyszłym roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3 proc.

„Założenia przyjęte przez Radę Ministrów uwzględniają  plany pobudzenia gospodarki.  W efekcie, w latach 2020-2021 średnia dynamika PKB może być w Polsce jedną z najwyższych w UE. W najbliższym czasie ważne będzie wzmocnienie inwestycji, także tych o charakterze lokalnym, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych”

– powiedział we wtorek 28 lipca, po posiedzeniu rządu, minister finansów Tadeusz Kościński.

Red. Agnieszka Jaźwińska

You may also like