HR Informacje Lifestyle Psychologia

Skuteczne sposoby motywacji pracowników

Dzięki pracy i wykonywaniu zadań zawodowych pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które pozwala mu zapewnić egzystencję i zaspokoić jego potrzeby ekonomiczne. Jednak nie tylko potrzeby ekonomiczne są jedynym mechanizmem motywującym.

Istnieją także dalsze grupy potrzeb, które odgrywają ważną rolę w konstruowaniu motywacji pracownika;

 • potrzeby związane z utrzymaniem kontroli nad własną sytuacja – główny motyw to chęć zaspokojenia i zabezpieczenia potrzeby bezpieczeństwa i zabezpieczenia się przed różnego rodzaju groźbami oraz dążenia do  samodzielności i niezależności,
 • potrzeby związane z sytuacją interpersonalną jednostki – ludzie pracują dla uzyskania i zdobycia swojego miejsca w społeczeństwie, poprzez zdobywanie przewagi nad innymi i możliwością kierowania, jak również zdobywania sympatii i życzliwości otoczenia,
 • potrzeby związane z ochroną i umacnianiem poczucia własnej wartości – realizacja następuje poprzez uczestnictwo jednostki w ważnej dla niej działalności, czyli przez podejmowanie odpowiedzialności, stawianie sobie wymagań i realizację oraz zdobywanie aprobaty, pozytywnej opinii.

Jednak najbardziej użytecznym narzędziem w motywowaniu pracowników są pozapłacowe bodźce materialne i niematerialne. Mówiąc o bodźcach pozapłacowych materialnych mamy na myśli wszystkie elementy, które pracownik otrzymuje w formie niepieniężnej, które można przeliczyć na pieniądze. Z kolei bodźce pozapłacowe niematerialne nie dają się przeliczyć na pieniądze, nie mniej mają określoną wartość i znaczenie dla pracownika.

W artykule podpowiemy jakie inne „bonusy” są stosowane przez pracodawców jako dodatkowa gratyfikacja z tytułu wykonywanej pracy.

W praktyce bodźce materialne pozapłacowe mają charakter socjalny, a ich charakterystyczną cechą jest to, że z jednej strony podnoszą one realny poziom całkowitych dochodów z pracy pracowników nim objętych, z drugiej  zaś strony, często ułatwiają, bądź wręcz warunkują sprawne i efektywne wykonywanie pracy przez pracowników, umożliwiając ich rozwój zawodowy.

Poniżej, konkretne przykłady pozapłacowych świadczeń materialnych;

Motywatory materialne pozapłacowe, których zadaniem jest związanie pracowników z przedsiębiorstwem;

 • umożliwienie pracownikom uzyskania nowych kwalifikacji poprzez refundowanie szkoleń,
 • opłacanie czesnego lub częściowe jego refundowanie,
 • refundowanie przez firmę lekcji języka obcego,
 • udzielanie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe i inne,
 • pracownicze programy emerytalne,
 • udziały i akcje.

Motywatory materialne pozapłacowe, związane z potrzebą zaspokojenie bezpieczeństwa socjalnego pracowników;

 • dofinansowanie wypoczynku pracownika i jego rodziny,
 • korzystanie z bufetu firmy po preferencyjnych cenach,
 • prawo zakupu po niskich cenach sprzętu, z którego firma już nie korzysta,
 • umożliwienie pracownikom kupna pewnej ilości produktów firmy ze zniżką,
 • opieka nad dziećmi – w formie żłobków, przedszkoli,
 • bony, talony, kupony podarunkowe z okazji Świąt,
 • nieodpłatne użyczenie pomieszczeń na uroczystości rodzinne,
 • zapewnienie pracownikom darmowych lub ulgowych biletów na koncert, do teatru, kina.

Motywatory materialne pozapłacowe, związane z dbałością o kondycję i zdrowie pracowników;

 • możliwość bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych,
 • karnety wstępu na imprezy sportowe,
 • wyjazdy weekendowe,
 • imprezy okolicznościowe i integracyjne, w których uczestniczą wszyscy pracownicy,
 • imprezy specjalne dla określonych grup pracowniczych.

Motywatory materialne pozapłacowe, mające na celu docenienie pracowników, poprzez zabezpieczenie wysokich standardów pracy;

 • przydzielenie samochodu służbowego lub ryczałtu na benzynę,
 • umożliwienie bezpłatnego lub częściowo płatnego parkowania auta na parkingu,
 • refundowanie biletów miesięcznych,
 • udostępnienie pracownikowi laptopa i telefonu komórkowego,
 • przyznanie funduszu reprezentacyjnego (pokrywanie wydatków służbowych),
 • ustanowienie wysokich standardów miejsc pracy, zakwaterowania, podróżowania.

Motywatory materialne pozapłacowe, mające na celu zapewnienie poczucia wartości pracowników;

 • prenumerata branżowych czasopism i codziennych gazet,
 • coroczny konkurs na najlepszych pracowników, zwycięzca otrzymuje znaczącą nagrodę np. wyjazd za granicę,
 • nagrody rzeczowe za oryginalne pomysły zgłoszone przez pracowników,
 • coroczne spotkania z pracownikami firmy i ich rodzinami z okazji Świąt lub jubileuszu firmy.

Przedstawione powyżej świadczenia nie wyczerpują wszystkich rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie. Wskazują jednak na dużą różnorodność bodźców motywacyjnych pozapłacowych, z których korzystają pracodawcy. Właściwie dobrane mogą stanowić silny argument motywacyjny, pozwalający pracodawcy utrzymać i rozwijać wartościową kadrę pracowników a także sprzyjać w osiąganiu przez pracowników coraz lepszych efektów pracy. Pozwalają na kształtowanie pozytywnych więzi emocjonalnych z organizacją, sprzyjają stabilizacji i większej identyfikacji pracowników z firmą oraz lojalności wobec pracodawcy.

W kolejnym artykule przybliżymy temat bodźców niematerialnych, które są równie ważnym instrumentem motywowania pracowników.

Red. karolina Motylewska

Źródło:

Encyklopedia Organizacji i Zarządzania, Wyd. PWE,

 1. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wyd. Ekonomiczne.

 

You may also like