Biznes Finanse Gospodarka Informacje Polityka Wiadomości

Startują konkursy na dotacje europejskie – pierwszy nabór dla firm w Ścieżce Smart

Jak podaje serwis biznes.gov.pl

7 lutego 2023 roku został otwarty nabór w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG. To pierwszy konkurs dla firm z funduszy unijnych dla Polski na lata 2021-2027. Sprawdź, na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy.

Gdzie szukać dotacji dla firm

Instytucje odpowiedzialne za programy finansowane z funduszy Unii Europejskiej kończą prace nad zasadami wyboru projektów, wzorami wniosków o dofinansowanie i zaczynają ogłaszać harmonogramy konkursów.

To oznacza, że w 2023 roku firmy będą miały wiele możliwości pozyskania dotacji i mogą liczyć na konkursy z dużymi budżetami.

Dotacje dla firm będą dostępne przynajmniej do 2027 roku w trzech głównych kategoriach programów. Są to:

 • programy centralne, w których konkurują przedsiębiorcy z całej Polski – przeznaczone przede wszystkim dla większych projektów lub przełomowych w swojej kategorii, na przykład o wyższym poziomie innowacyjności
 • programy regionalne (jeden na każde województwo), w których wspierane są podobne typy projektów co w programach centralnych, ważne z punktu widzenia rozwoju danego regionu, ale zazwyczaj o mniejszej wartości
 • program dla 6 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i regionu mazowieckiego (nowość – jednostka statystyczna) – z wyłączeniem Warszawy i 9 powiatów ościennych – oferujący wsparcie dla firm działających na tym terenie.

Sprawdź:

Program FENG – Ścieżka SMART

Wśród całego wachlarza możliwości warto zwrócić uwagę na dotacje oferowane w ogólnopolskim Programie FENG 2021-2027. Dla firm szczególnie interesująca jest Ścieżka Smart, która wspiera działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną.

Chcesz zadać pytanie o dotacje dla firm w programie FENG?

Zadzwoń na numer 22 262 99 95 lub napisz do naszych konsultantów w okienku wirtualnego urzędnika na stronie programu.

Infolinia FENG jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

Przeczytaj więcej na temat programu FENG 2021-2027

Co ważne, Ścieżka Smart jest przeznaczona dla firm na różnych etapach rozwoju: takich, które zaczynają działalność innowacyjną, takich, które ją rozwijają, i dla liderów innowacji.

Budżet Ścieżki Smart to prawie 4,4 mld EUR.

Szansę na dotacje będą miały projekty:

 • w których są realizowane prace badawczo-rozwojowe (moduł B R)
 • w których zaplanowano wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji).

To obowiązkowe moduły każdego projektu w Ścieżce Smart, przy czym duże firmy muszą realizować moduł B+R, a mali i średni przedsiębiorcy wybrać jeden z tych modułów.

W ramach tych modułów można myśleć o:

 • rozwoju nowych metod produkcji
 • zastosowaniu nowych surowców
 • innowacyjnych rozwiązaniach zmniejszających zużycie materiałów
 • opracowaniu nowych programów komputerowych
 • opracowaniu nowych lub ulepszonych produktów.

To tylko przykłady. W przypadku działalności B+R ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia przedsiębiorców.

Sprawdź, czym są prace B+R – definicje w praktyce.

Bardzo ważne jest to, że w Ścieżce Smart w ramach jednego wniosku o dotację przedsiębiorca będzie mógł sfinansować dodatkowe działania i inwestycje niezbędne dla rozwoju firmy. To nowe kompleksowe podejście oparte na modułach do wyboru, do których dostęp ma każda firma startująca w Ścieżce Smart. Dotąd firmy korzystające ze wsparcia unijnego nie miały takiej możliwości.

Obszary, na które można pozyskać wsparcie w ramach kompleksowego projektu, to:

 • prace B+R (na przykład testowanie nowych materiałów, tworzenie prototypów)
 • wdrożenie innowacji (na przykład inwestycje polegające na zakupie maszyn i urządzeń czy budowa hali produkcyjnej)
 • infrastruktura B+R (na przykład zakup wyposażenia laboratorium)
 • cyfryzacja (na przykład zakup oprogramowania do sterowania produkcją)
 • zazielenienie przedsiębiorstw, czyli działania, które ograniczą zużycie surowców i energii
 • kompetencje (szkolenia dla pracowników)
 • internacjonalizacja (na przykład wyjazd na targi i przygotowanie materiałów promocyjnych na rynek zagraniczny).
 • Dzięki modułowej budowie projektu możesz zaplanować rozwój przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach i za jednym zamachem pozyskać wsparcie na kilka lat działalności.Ważne! Każdy moduł ma inny poziom dofinansowania. Na przykład prace B+R mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych, a inwestycje produkcyjne – do 70%. Wielkość wsparcia zależy również od wielkości przedsiębiorstwa: im mniejsza firma, tym na większe wsparcie może liczyć.Przeczytaj, na czym polegają innowacje w mikro-, małej lub średniej firmie.

  Jakie warunki trzeba spełnić w Ścieżce Smart

  W Ścieżce Smart przedsiębiorca ma do czynienia z trzema kategoriami kryteriów:

  • kryteriami obligatoryjnymi (obowiązkowymi – dla całego projektu i dla poszczególnych modułów)
  • kryteriami rankingującymi ustalonymi dla całego projektu
  • kryteriami rozstrzygającymi ustalonymi dla całego projektu.

  Kryteria obligatoryjne to kryteria, które trzeba spełnić. Takie kryteria – oceniane według schematu spełnia/nie spełnia – zostały określone na poziomie całego projektu oraz na poziomie każdego z modułów.

  Na poziome całego projektu kryteria obligatoryjne pozwalają ocenić, czy:

  • wnioskodawca jest kwalifikowany – prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski i nie został wykluczony z konkursów o dotacje
  • spełniony jest efekt zachęty – dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oznacza to, że projekt może się zacząć najszybciej dzień po złożeniu wniosku
  • projekt jest spójny – wszystkie moduły są logiczne, racjonalne i powiązane ze sobą lub ze strategią firmy
  • projekt ma zapewnione finansowanie – trzeba zapewnić finansowanie na całość projektu, czyli koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz VAT
  • projekt spełnia zasadę równości i niedyskryminacji
  • projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju
  • duże przedsiębiorstwo będzie prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP (nie dotyczy to jednak spółek o średniej kapitalizacji – small-mid caps).

  Z kolei w każdym modułów kryteria obligatoryjne dotyczą między innymi zdolności do wykonania projektu, czyli:

  • zasobów ludzkich (zespół)
  • zasobów technicznych
  • racjonalności harmonogramu wykonania.

  Ważne jest również zapotrzebowanie rynkowe na wyniki projektu – inaczej mówiąc: dotacje doceniają projekty, które osiągną sukces rynkowy i będą zarabiać.

  Kryteria rankingujące powodują, że różne projekty mogą dostać różną liczbę punktów za te same kryteria i tym samym znaleźć się na różnych pozycjach końcowej listy ocenionych wniosków. Kryteria rankingujące w Ścieżce Smart to:

  • innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R – punkty: 0 lub 1, lub 2, lub 3, lub 12
  • potencjał innowacji do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku – punkty: 0 lub 3, lub 5
  • projekt dotyczy opracowania lub wdrożenia ekoinnowacji na poziomie kraju – punkty: 0 lub 1, lub 2
  • projekt dotyczy innowacji cyfrowej na poziomie kraju – punkty: 0 lub 1, lub 2 (innowacja cyfrowa będąca jednocześnie ekoinnowacją może uzyskać punkty albo w kryterium ekoinnowacja na poziomie kraju, albo w kryterium Innowacja cyfrowa)
  • wnioskodawca będzie współpracował z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową – punkty: 0 lub 2
  • głównym przeznaczeniem innowacji jest pozytywne znaczenie dla: jakości życia społeczeństwa lub włączenia społecznego, w tym dostępności lub poziomu zdrowia, lub spowolnienia zmian klimatu – punkty: 0 lub 2.

  Projekt może zdobyć maksymalnie 25 punktów rankingujących.

 • SZCZEGÓŁY I KRYTERIA>>> TU

You may also like